Konkurs na Dyrektora Wspólnoty Turystycznej

Na podstawie Art. 18. Ext. 6. Ustawa o wspólnotach turystycznych i promocji chorwackiej turystyki (OG 52/19, 42/20), art. 23. Ext. 6. Statut Wspólnoty Turystycznej Golden East of Zagorje („Dziennik Urzędowy Żupanii Krapińsko-Zagorskiej” 36/22) i Art. 2. Decyzje w sprawie powołania członków Komisji Przetargowej na rekrutację dyrektorów w Biurze Turystycznym Wspólnoty Turystycznej Zlatni istok Zagorje od 12. Wrzesień 2022, Wspólnota Turystyczna Golden East of Zagorje ogłasza

PRZETARG PUBLICZNY

o zatrudnienie Dyrektora w Biurze Turystycznym Wspólnoty Turystycznej Zlatni istok Zagorje – 1 wykonawca, na czas określony 4 lata

Kandydat musi spełniać ogólne wymagania Kodeksu pracy (OG 93/14, 127/17, 98/19) oraz warunki określone w rozporządzeniu w sprawie specjalnych warunków, które muszą spełniać pracownicy w izbach turystycznych (OG 13/22), w następujący sposób:

1. ukończyć co najmniej studia zawodowe lub studia licencjackie,

2. co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach odpowiadających poziomowi zdobytych kwalifikacji zawodowych, o których mowa w pkt 1. tej pozycji lub jednego roku doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w turystyce,

3. znajomość języka obcego,

4. Umiejętność pracy na komputerze osobistym.

Oprócz powyższych warunków kandydat musi również spełnić warunek, aby prawomocny wyrok sądu lub decyzja w sprawie wykroczenia nie nakładała środka zabezpieczającego lub zabezpieczającego zakazującego mu wykonywania zadań z zakresu gospodarki, dopóki środek ten trwa. Przed rozpoczęciem pracy wybrany kandydat podpisze stosowne oświadczenie potwierdzające, że spełnia postawiony warunek.

Oprócz dowodu spełnienia specjalnych warunków, zgłaszając się do przetargu publicznego, kandydat składa swoją propozycję czteroletniego programu pracy wspólnoty turystycznej, przygotowanego na podstawie dokumentów strategicznych dotyczących obszaru, w którym działa Wspólnota Turystyczna Złotego Wschodu Zagorja.

Dyrektor izby turystycznej jest powoływany przez Radę Turystyczną na podstawie przetargu publicznego na okres czterech lat.

Oprócz pisemnego zgłoszenia do konkursu (własnoręcznie) kandydaci muszą złożyć:

  • życiorys (podpisany w ręku),
  • kopię dowodu osobistego,
  • dowód ukończenia co najmniej studiów zawodowych lub studiów licencjackich (kopia dyplomu),
  • Dowód doświadczenia zawodowego:

a) dowód co najmniej dwuletniego doświadczenia zawodowego na stanowiskach odpowiadających poziomowi zdobytych kwalifikacji zawodowych lub dowód co najmniej rocznego doświadczenia zawodowego na stanowiskach kierowniczych w turystyce (kopia elektronicznego zapisu lub zaświadczenia Chorwackiego Instytutu Ubezpieczeń Emerytalnych o wnioskach i wyrejestrowaniu się z ubezpieczenia emerytalnego, z których wyraźnie wynika prawo do emerytury i kwalifikacje zawodowe) oraz

b) potwierdzenie poprzedniego pracodawcy, tj. inny dokument (kopia umowy o pracę, decyzji itp.), z którego wynika doświadczenie zawodowe w odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, na jakich stanowiskach i w jakim czasie);

– zaświadczenie o zdaniu egzaminu zawodowego do pracy w biurze turystycznym, jeżeli kandydat zdał egzamin zawodowy,

  • dowód znajomości języka obcego (kopia odpowiedniego certyfikatu, certyfikatu, certyfikatu, certyfikatu lub indeksu),
  • dowód wiedzy o pracy na komputerze osobistym (kopia odpowiedniego certyfikatu, certyfikatu, certyfikatu lub indeksu lub odręczne oświadczenie o wiedzy o pracy na komputerze osobistym),
  • propozycja czteroletniego programu pracy Wspólnoty Turystycznej Złotego Wschodu Zagorja, sporządzona na podstawie dokumentów strategicznych dotyczących obszaru, na którym działa (podpisana własnoręcznie).

Osoby, które składają niekompletne i/lub nieterminowe wnioski lub nie spełniają wymogów konkursu, nie są uważane za kandydatów.

Na oficjalnej stronie internetowej Wspólnoty Turystycznej Złotego Wschodu Zagorja (tzgzlatar.hr) zostanie opublikowany czas rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniają ogólne i specjalne wymagania z przetargu publicznego, co najmniej 3 (trzy) dni przed rozmową kwalifikacyjną.

Uznaje się, że kandydat, który nie weźmie udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, wycofał zgłoszenie do przetargu publicznego.

Wnioski do przetargu publicznego wraz z niezbędną dokumentacją składa się listem poleconym w terminie 8 (ośmiu) dni od daty ogłoszenia przetargu publicznego na liście Večernji, na adres: Tourist Board Zlatni istok Zagorje, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar, z dopiskiem: „Zgłoś się do przetargu publicznego – nie otwierać”.

Kandydaci spełniający wymogi przetargu publicznego zostaną przesłuchani i, w razie potrzeby, sprawdzeni pod kątem dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Komisja konkursowa przeprowadza weryfikację administracyjną otrzymanych zgłoszeń, przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami spełniającymi wymogi konkursu oraz zgłasza Radzie Turystycznej kandydatów do selekcji.

Zgłaszając się do konkursu kandydaci wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w niezbędnym zakresie i w celu przeprowadzenia konkursu, przez osoby upoważnione do przeprowadzenia konkursu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osoby fizycznej w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27.04.2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L119/1).

Wspólnota Turystyczna Złotego Wschodu Zagorja zastrzega sobie prawo do odwołania w dowolnym momencie tego przetargu publicznego, tj. prawo do niewybrania żadnego kandydata, bez obowiązku wyjaśnienia swojej decyzji i bez żadnej odpowiedzialności wobec kandydatów.

02 w złocie. listopad 2022

Udostępnij:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Wspólnota Turystyczna

Złoty wschód od Zagorja