Natječaj za direktora Turističke zajednice

Na temelju čl. 18. toč. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19, 42/20), čl. 23. toč. 6. Statuta Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 36/22) te čl. 2. Odluke o imenovanju članova Natječajnog povjerenstva za raspisivanje natječaja za zapošljavanje Direktora/ice u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja od 12. rujna 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice područja Zlatni istok Zagorja raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje Direktora/ice u Turističkom uredu Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja –  1 izvršitelj/ica, na određeno vrijeme u trajanju od 4 godine

Kandidat mora ispunjavati opće uvjete Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19) te uvjete propisane Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN 13/22), kako slijedi:

1. završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,

2. najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme iz točke 1. ovoga stavka, ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu,

3. znanje jednog stranog jezika,

4. znanje rada na osobnom računalu.

Osim gore navedenih uvjeta, kandidat mora ispunjavati i uvjet da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje. Odabrani kandidat će prije početka rada potpisati odgovarajuću izjavu kojom potvrđuje da ispunjava navedeni uvjet.

Uz dokaze o ispunjavanju posebnih uvjeta, prilikom prijave na javni natječaj, kandidat prilaže svoj prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice, izrađenog na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem djeluje Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja.

Direktora turističke zajednice na temelju javnog natječaja imenuje Turističko vijeće na vrijeme od četiri godine.

Uz pisanu prijavu na natječaj (vlastoručno potpisanu) kandidati moraju dostaviti:

  • životopis (vlastoručno potpisan),
  • presliku osobne iskaznice,
  • dokaz o završenom najmanje stručnom studiju ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (preslika diplome),
  • dokaz radnom iskustvu:

a) dokaz o najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili dokaz o najmanje jednoj godini radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu (preslika elektroničkog zapisa ili potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema) i 

b) potvrda ranijeg poslodavca, odnosno druga isprava (preslika ugovora o radu, rješenja i slično) iz koje je vidljivo ostvareno radno iskustvo u odgovarajućoj stručnoj spremi, na kojim poslovima i u kojem trajanju);

– uvjerenje o položenome stručnom ispitu za rad u turističkom uredu, ako kandidat/kinja ima položen stručni ispit,

  • dokaz o znanju jednog stranog jezika (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa),
  • dokaz o znanju rada na osobnom računalu (preslika odgovarajuće potvrde, uvjerenja, certifikata, svjedodžbe ili indeksa ili vlastoručno potpisana izjava o poznavanju rada na osobnom računalu),
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Turističke zajednice područja Zlatni istok Zagorja, izrađen na temelju strateških dokumenata koji se odnose na područje na kojem ista djeluje (vlastoručno potpisan).

Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravodobne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Na službenoj web stranici Turističke zajednice područja Zlatni istok Zagorja (tzgzlatar.hr) bit će objavljeno vrijeme održavanja razgovora s kandidatima koji ispunjavaju opće i posebne uvjete iz javnog natječaja, najmanje 3 (tri) dana prije održavanja razgovora.

Za kandidata koji ne pristupi razgovoru smatrat će se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Prijave na javni natječaj s potrebnom dokumentacijom podnose se preporučenom poštanskom pošiljkom u roku od 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja u Večernjem listu, na adresu: Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar, s naznakom: „Prijava na javni natječaj–ne otvaraj“. 

S kandidatima koji zadovoljavaju uvjete javnog natječaja obavit će se razgovor i po potrebi provjera dodatnih znanja i vještina. 

Natječajno povjerenstvo vrši administrativnu provjeru pristiglih prijava, provodi intervju sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete natječaja te predlaže Turističkom vijeću kandidata za izbor.

Kandidati prijavom na natječaj pristaju da se njihovi osobni podaci obrađuju u potrebnom obimu i u svrhu provedbe Natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27.04.2016. godine (Službeni list Europske unije L119/1.).

Turistička zajednica Zlatni istok Zagorja zadržava pravo u svako vrijeme poništiti ovaj javni natječaj, odnosno pravo ne odabrati niti jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

U Zlataru 02. studeni 2022.

Podijeli :

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja