Výběrové řízení na ředitele turistického sdružení

Na základě čl. 18. Ext. 6. Zákon o turistických sdruženích a podpoře chorvatského cestovního ruchu (NN 52/19, 42/20), čl. 23. Ext. 6. Statut turistického sdružení Golden East of Zagorje („Úřední věstník Krapinsko-zagorské župy“ 36/22) a čl. 2. Rozhodnutí o jmenování členů výběrového řízení na nábor ředitelů turistické kanceláře turistického sdružení Zlatni istok Zagorje od 12. Září 2022, Turistické sdružení Zlatého východu Zagorje Turistické sdružení oznamuje

VEŘEJNÁ SOUTĚŽ

pro zaměstnance ředitele turistické kanceláře turistického sdružení Zlatni istok Zagorje – 1 vykonavatel závěti na dobu určitou v délce 4 let

Uchazeč musí splňovat obecné požadavky zákoníku práce (NN 93/14, 127/17, 98/19) a podmínky stanovené vyhláškou o zvláštních podmínkách, které musí splňovat zaměstnanci turistických sdružení (NN 13/22), a to:

1. absolvoval alespoň odborné studium nebo vysokoškolské studium,

2. nejméně dvouletou praxi v zaměstnáních odpovídajících úrovni získané odborné kvalifikace uvedené v bodě 1. tuto položku nebo roční praxi v manažerských funkcích v cestovním ruchu,

3. znalost cizího jazyka,

4. Znalost práce na osobním počítači.

Kromě výše uvedených podmínek musí kandidát splnit i podmínku, že pravomocným rozhodnutím soudu nebo rozhodnutím o přestupku nebylo uloženo bezpečnostní nebo zajišťovací opatření, které by mu zakazovalo vykonávat úkoly v oblasti hospodárnosti, dokud toto opatření trvá. Před zahájením práce podepíše vybraný uchazeč příslušné prohlášení potvrzující, že splňuje uvedenou podmínku.

Kromě dokladu o splnění zvláštních podmínek předkládá uchazeč při podání přihlášky do veřejné soutěže svůj návrh čtyřletého pracovního programu turistického sdružení, připraveného na základě strategických dokumentů týkajících se oblasti, ve které působí Turistické sdružení Zlatého východu Záhoří.

Ředitel turistického sdružení je jmenován Radou cestovního ruchu na základě veřejné soutěže na dobu čtyř let.

Kromě písemné přihlášky do výběrového řízení (vlastnoručně podepsané) musí uchazeči předložit:

  • životopis (podepsaný rukou),
  • kopii průkazu totožnosti,
  • doklad o absolvování alespoň odborného studia nebo vysokoškolského studia (kopie diplomu),
  • Doklad o praxi:

a) doklad o nejméně dvouleté pracovní praxi v zaměstnáních odpovídajících úrovni získané odborné kvalifikace nebo doklad o nejméně jednom roce praxe v manažerských funkcích v cestovním ruchu (kopie elektronického záznamu nebo osvědčení Chorvatského institutu důchodového pojištění o žádostech a zrušení registrace do důchodového pojištění, z nichž vyplývá nárok na důchod a odborná kvalifikace) a

b) potvrzení předchozího zaměstnavatele, tj. jiný doklad (kopie pracovní smlouvy, rozhodnutí apod.), ze kterého je patrná praxe v příslušné odborné kvalifikaci, v jaké práci a v jaké době);

– osvědčení o složení odborné zkoušky pro práci v turistické kanceláři, pokud uchazeč složen odbornou zkoušku,

  • doklad o znalosti cizího jazyka (kopie odpovídajícího certifikátu, osvědčení, osvědčení, osvědčení nebo rejstříku),
  • doklad o znalostech práce na osobním počítači (kopie odpovídajícího certifikátu, osvědčení, certifikátu nebo rejstříku nebo ručně psané prohlášení o znalostech práce s osobním počítačem),
  • návrh čtyřletého pracovního programu turistického sdružení oblasti Golden East of Zagorje, vypracovaný na základě strategických dokumentů vztahujících se k oblasti, ve které působí (vlastnoručně podepsaný).

Osoby, které podají neúplné a/nebo předčasné přihlášky nebo nesplňují požadavky výběrového řízení, nejsou považovány za kandidáty.

Na oficiálních stránkách Turistického sdružení Zlatého východu Zagorje (tzgzlatar.hr) bude zveřejněn čas pohovorů s uchazeči, kteří splňují obecné a zvláštní požadavky veřejné soutěže, nejméně 3 (tři) dny před pohovorem.

Má se za to, že uchazeč, který se pohovoru nedostaví, vzal přihlášku do veřejné soutěže zpět.

Přihlášky do veřejné soutěže s potřebnou dokumentací se podávají doporučeně poštou do 8 (osmi) dnů ode dne zveřejnění veřejné soutěže ve večernji listu , na adresu: Turistické sdružení Zlatni istok Zagorje, Zagrebačka 3, 49250 Zlatar, s označením: „Přihlásit se do veřejné soutěže – neotevírat“.

Uchazeči, kteří splňují požadavky veřejné soutěže, budou vedeni pohovory a v případě potřeby testováni na další znalosti a dovednosti.

Soutěžní komise provádí administrativní ověření přijatých přihlášek, vede pohovor s uchazeči, kteří splňují požadavky soutěže, a navrhuje Radě cestovního ruchu kandidáty k výběru.

Přihláškou do výběrového řízení uchazeči souhlasí s tím, že jejich osobní údaje budou v nezbytném rozsahu a za účelem konání výběrového řízení zpracovávány oprávněnými osobami k vedení výběrového řízení v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzické osoby v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ze dne 27.04.2016. (Úřední věstník Evropské unie L119/1).

Turistické sdružení The Golden East of Zagorje si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit tuto veřejnou soutěž, tj. právo nevybrat žádného kandidáta, bez povinnosti vysvětlit své rozhodnutí a bez jakékoli odpovědnosti vůči uchazečům.

02 ve zlatě. Listopad 2022

Podíl:

Turistička zajednica

Zlatni istok Zagorja

Turistické sdružení

Zlatý východ od Záhoří